​​​​ایده نوین تجارت لاتیدان

​هویت بصری، یک ایده  قابل گسترش همه جانبه است که طراح در ابتدای کار درمورد تمام ابعاد و نحوه ی گسترش آن براساس نیازهای برند شما ایده پردازی می کند
هویت بصری شامل:
طراحی نشانه (لوگو)
اوراق اداری
طراحی بروشور،کاتالوگ و مجله و جلد کتاب
طراحی پوستر
طراحی کاراکتر و تصویرسازی


هویت بصری